Większość nauczycieli podsumowała, że materiał, który był przerabiany w trakcie zdalnej edukacji wymaga powtórzenia. Jakie jeszcze wnioski wyniknęły z badania naukowego - „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa”-, które zostało przeprowadzone między 12.05, a 12.06.2020 roku w 34 szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w kraju?

Wnioski z badania naukowego

Wspomniane badanie zostało przeprowadzone przez Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej, Fundację Dbam o Mój Zasięg oraz Fundację Orange. W badaniu wzięło udział 1284 uczniów, 671 nauczycieli oraz 979 rodziców.

Biorąc pod uwagę przygotowanie nauczycieli i szkół do zdalnego nauczania, większość rodziców pozytywnie oceniła to kryterium. Bardziej krytyczni wobec siebie okazali się sami nauczyciele, ponieważ 45% stwierdziło, iż w małym i średnim stopniu są gotowi do prowadzenia zajęć w tej formule. 40% z nich określiło, że są w dużym stopniu przygotowaniu do tego typu nauczania. Co czwarty rodzic i co trzeci pedagog był zmuszony z własnej kieszeni zakupić Internet niezbędny do edukacji zdalnej. Znaczna część nauczycieli i połowa rodziców musiała zdobyć umiejętność obsługi nowych narzędzi komunikacyjnych takich jak chat, grupy dyskusyjne czy platformy e-learningowe.

Nauczyciele, prowadząc lekcje online najczęściej uciekali się do metod podających (prezentacje, filmy, wyświetlane treści), przez co zostali słabiej ocenieni przez uczniów. Deklarowali oni, że lekcje drogą elektroniczną były mniej ciekawe w porównaniu do tych, prowadzonych w szkole.

Wnioski, płynące ze zdalnej edukacji

Podsumowanie nauczania online

Ogólnie podsumowując edukację zdalną, jaka miała miejsce przez ostatnie 3 miesiące w szkołach, została ona negatywnie oceniona przez większość nauczycieli. Ich zdaniem wiedza, która została uczniom przekazana w formie online powinna zostać częściowo bądź całkowicie powtórzona w warunkach normalnych, czyli prowadząc lekcje w sposób tradycyjny w szkołach. Ogólnym wnioskiem podanym przez nauczycieli, uczniów i rodziców jest słabsze samopoczucie i kondycja psychiczna, wszystkich uczestników edukacji zdalnej.