Dokładnie zdefiniowanie, czym jest zasiedzenie nieruchomości nie jest do końca możliwe. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje sąd. Można jednak określić, jakie czynniki wskazują na zasiedzenie i przewidzieć, czy są przychyli się do wniosku o stwierdzenie zasiedzenia.

Czym jest zasiedzenie nieruchomości

Poprzez zasiedzenie nieruchomości, rozumie się nabycie jej ze względu na upływ określone czasu. Wiąże się to z nabyciem prawa własności lub prawem do użytkowania wieczystego. Inną opcją jest nabycie służebności lub współwłasności. W praktyce wyróżnia się zasiedzenie w dobrej lub złej wierze. Niestety przepisy prawa nie do końca to definiują. Zakłada się, że zasiedzenie w dobrej wierze wiąże się z sytuacją, w której posiadacz nieruchomości, nie zdaje sobie sprawy, że nieruchomość przez niego użytkowana ma już właściciela. Aby móc wystąpić o stwierdzenie zasiedzenia w dobrej wierze, należy użytkować nieruchomość przez co najmniej 20 lat.

Nabycie nieruchomości w złej wierze, nieco się różni. Stwierdzana jest ona, gdy władający nieruchomością, ma pełną świadomość tego, że posiada ona innego właściciela. Wtedy, aby wystąpić o prawo do zasiedzenia, należy odczekać trzydzieści lat.

Kiedy stwierdza się zasiedzenie?

Do zasiedzenia może dojść w różnych okolicznościach. Przeważnie wiąże się to z nieuregulowanymi sprawami spadkowymi. Czasem wiążą się one ze skomplikowaną sytuacją rodzinną, przez co postępowanie sądowe jest utrudnione. Wtedy jeden ze spadkobierców, może wystąpić o zasiedzenie. Innymi okolicznościami jest nierzetelne podejście do samej procedury kupna sprzedaży. Przykładowo zawieranie umowy kupna i sprzedaży, na ręcznie napisanej umowie, bez udziału osób trzecich, w tym notariusza. Takie zjawisko może prowadzić do skomplikowanego dochodzenia i często kończy się koniecznością wystąpienia o zasiedzenie nieruchomości. Często taka sytuacja ma miejsce, gdy kupuje się nie wielką, tanią działkę rolną pod cele rekreacyjne. Wtedy nikt nie ma ochoty zajmować się biurokracją, z czego po latach wynikają sporne sytuacje.

Czym jest zasiedzenie nieruchomości

Podstawą do stwierdzenia zasiedzenia jest faktyczne użytkowanie nieruchomości, oraz traktowanie jej jako swojej własności. To oznacza konieczność płacenia podatków lub prowadzenie takich czynności jak, remontowanie nieruchomości, ogrodzenie jej i łożenie istotny kwot na jej utrzymanie. Muszą to być kwoty, które świadczą o tym, że nieruchomość jest traktowana, jako swoja własność.

Kwestie podatkowe

Po ewentualnym stwierdzeniu zasiedzenia, o swoje upomni się urząd skarbowy. Gdy dojdzie do zasiedzenia, należy zapłacić podatek podobny do podatku od darowizny. Dodatkowo na właściciela działki mogą zostać nałożone zaległe podatki z tytułu podatków od nieruchomości, właściwych dla dane samorządu terytorialnego.

Niekiedy przeprowadzenie procedury zasiedzenia, wymaga konsultacji prawnej z wykwalifikowanym specjalistą. Sam proces może przebiegać w różny sposób, gdyż jest zależny od stopnia skomplikowania danej sytuacji.

Materiał powstał we współpracy z firmą kancelaria-actio.com.